Cung cấp nếp cẩm, gạo nếp cẩm, cơm rượu nếp cẩm, sữa chua nếp cẩm, cơm rượu nếp.